Loading Image

Termeni și condiții

I. PĂRȚILE

 

Prezentul contract reglementează raportul dintre persoanele fizice care utilizează site-ul www.skiingskills.com în calitate de UTILIZATOR pe de o parte și S.C. The North Quest SRL, CUI RO35787373, J24/365/2016, cu sediul social in Baia Mare, Str. Țibleșului, Nr. 37, Maramureș, România  în calitate de PRESTATOR pe de altă parte. Prin BENEFICIAR se înțelege orice persoană care utilizează bunul/bunurile rezervate de UTILIZATOR, UTILIZATORUL putând fi și BENEFICIAR al bunului/bunurilor rezervate.

 

Prin intermediul paginii “Închirieri”, UTILIZATORUL poate să rezerve pentru el cât și pentru unul sau mai mulți BENEFICIARI bunul/bunurile enumerate în acest contract la punctul 2, pentru practicarea unui sport de iarnă.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1 Obiectul contractului îl constituie închirierea unui sau mai multor bunuri necesare practicării schiului și/sau snowboardingului, bunuri constând în:

 • A) Schiuri
 • B) Clăpari
 • C) Bețe
 • D) Snowboard
 • E) Boots
 • F) Cască

 

2.2 Utilizatorul are posibilitatea să opteze pentru un pachet constând în:

 • A) Echipament de schi complet compus din schiuri, clăpari, bețe
 • B) Echipament de snowboard complet compus din snowboard, boots
  sau/și pentru oricare din următoarele bunuri separat:
 • C) Schiuri
 • D) Clăpari
 • E) Bețe
 • F) Snowboard
 • G) Boots
 • H) Cască

 

2.3. UTILIZATORUL are posibilitatea rezervării oricărui bun din oferta site-ul www.skiingskills.com atât pentru uzul propriu cât și pentru uzul altui BENEFICIAR.

 

2.4. Rezervarea poate fi făcută de către un singur UTILIZATOR chiar dacă bunurile rezervate urmează a fi utilizate de către mai mulți BENEFICIARI.

 

2.5. În situația în care UTILIZATORUL rezervă mai multe bunuri pentru a fi utilizate de el sau de unul sau mai mulți BENEFICIAR/I, acesta se obligă să completeze formularele aferente procesului de închiriere pentru fiecare din BENEFICIARII care vor utiliza bunurile închiriate, completând toate câmpurile necesare.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

 

3.1. Rezervarea oricărui bun de pe site-ul www.skiingskills.com este valabilă și produce efecte legale numai odată ce procesul de rezervarea a fost definitivat, plata cu cardul a fost acceptată și e-mail-ul de confirmare trimis.

 

3.2. Orice altă formă de rezervare, cum ar fi rezervarea telefonică, prin e-mail, scrisori, medii sociale nu va fi considerată valabilă și nu va produce efecte juridice decât dacă părțile convin în sens contrar în scris.

 

3.3. Bunurile rezervate prin site-ul www.skiingskills.com sunt rezervate pentru intervalul de timp menționat în formularul de înscriere, începând cu ziua indicată în formular pentru toate bunurile rezervate valabil de către UTILIZATOR.

 

3.4. Durata rezervării este cea indicată de UTILIZATOR în formular. Aceasta începe din ziua indicată ca prima zi de schi/snowboard la ora 9:00 a.m. și se termină la ora 20:00 p.m. în ultima zi din perioada indicată de UTILIZATOR.

 

3.5. Neridicarea bunului/bunurilor rezervate în prima zi de către UTILIZATOR, nu-i dă posibilitatea acestuia să obțină gratuit o zi de prelungire pentru perioada inițială și nici vreo formă de rambursare parțială a sumelor achitate.

 

3.6. În cazul rezervării cu o durată mai lungă de 2 zile, neridicarea bunului/bunurilor închiriate în cea de a doua zi și lipsa notificării SCRISE prin E-MAIL sau prin SCRISOARE CU CONFIRMARE DE PRIMIRE până la ora 17:00 a celei de a doua zile din perioada de închiriere rezervată are ca efect rezilierea contractului fără rambursarea sumelor achitate de către UTILIZATOR.

 

3.7. Ridicarea parțială a bunurilor rezervate nu naște obligația PRESTATORULUI de a rambursa suma echivalentă rezervării bunului/bunurilor rezervat/e și neridicat/e.

 

3.8. Rezervarea de bunuri la pagina “Închirieri “pe site-ul www.skiingskills.com poate fi efectuată cel târziu până la finalul ultimei zile dinaintea primei zile de utilizare desemnată în formularul de rezervare. Rezevările efectuate în ziua utilizării pot fi onerate numai după acceptarea prealabilă scrisă și telefonică din partea PRESTATORULUI.

 

IV. TARIFUL

 

4.1. Rezervarea bunurilor de către UTILIZATOR are următorul tarif pe ZI:

 • A) Echipament complet schi: 39 lei
 • B) Echipament complet snowboard: 45 lei
 • C) Schiuri: 30 lei
 • D) Clăpari: 25 lei
 • E) Bețe: 10 lei
 • F) Snowboard: 30 lei
 • G) Boots: 25 lei
 • H) Cască: 20 lei

 

4.2. Tariful poate varia în funcție de perioadă și de politica de marketing a PRESTATORULUI, prețul rezervării fiind tot timpul egal cu cel publicat pe site-ul www.skiingskills.com in momentul efectuarii rezervării.

 

4.3. Pentru rezervări care depășesc suma de 200 lei, UTILIZATORUL are posibilitatea să solicite și să obțină predarea bunurilor rezervate cu o zi înaintea primei zile de utilizare într-un loc ales de UTILIZATOR, aflat în raza orașelor: Cavnic, Baia Sprie, Baia Mare, și a satelor/orașelor învecinate situate la o depărtare de maxim 5 km de centrul orașelor menționate nominal.

 

4.4. Pentru preluarea echipamentului la un alt loc decât în centrul de închirieri SKILLS aflat pe Str. Maramureșului, Nr. 2, Cavnic, Maramureș se percepe o taxă suplimentară de 10 lei/rezervare.

 

4.5. În cazul rezervăriilor online, suma totală aferentă rezervării se achită în prealabil prin card prin intermediul portalului mobilepay.ro. UTILIZATORUL are posibilitatea achitarii totale sau partiale (50%) din costul rezervarii. In cazul achitarii partiale (50%), sumele platite in avans nu se returneaza, exceptand situatia prevazuta la pct. 4.10. In cazul achitarii totale se aplica punctele 4.6-4.11.

 

4.6. În situația neridicării bunului/bunurilor rezervate pentru o singură zi până la ora 13:00 a zilei de utilizare și lipsa notificării până la aceeași oră, sumele plătite de UTILIZATOR nu vor fi rambursate.

 

4.7. În situația neridicării bunului/bunurilor în prima zi până la ora 17:00 pentru bunurile rezervate pe o durată de 2 zile și în lipsa notificării PRESTATORULUI într-una dintre formele cerute de prezentul contract până la ora 17:00 a primei zile rezervate, sumele plătite de UTILIZATOR nu vor fi rambursate.

 

4.8. În situația neridicării bunului/bunurilor până la ora 17:00 a celei de a doua zile de rezervare pentru bunurile rezervate pe o perioadă mai lungă de 2 zile și în lipsa notificării PRESTATORULUI într-una dintre formele cerute de prezentul contract până la ora 17:00 a celei de a doua zile rezervate, sumele plătite de UTILIZATOR nu vor fi rambursate.

 

4.9. În situația notificării PRESTATORULUI de către UTILIZATOR în termenul și în forma cerută de prezentul contract, rezervarea bunurilor poate fi mutată pentru o perioadă ulterioară convenită de către PRESTATOR și UTILIZATOR. Sumele plătite nu vor fi diminuate sau rambursate dacă noua rezervare are un cuantum financiar mai redus decât rezervarea inițială.

4.10. Dacă PRESTATORUL este notificat de UTILIZATORUL care a făcut rezervarea în termen de 3 zile de la momentul rezervării valabile pe site-ul www.skiingskills.com solicitand anularea rezervării, dar cu respectarea termenului și a condițiilor prevăzute la punctele 4.6, 4.7, 4.8, PRESTATORUL va înapoia 80% din suma totală achitata  în forma agreată cu UTILIZATORUL.

 

4.11 În situația în care o perioadă ulterioară în sensul punctului 4.9. Nu este agreată de PRESTATOR sau de UTILIZATOR și PRESTATORUL a fost notificat in forma și termenul cerut de acest contract, dar ulterior termenului de 3 zile din momentul rezervării, PRESTATORUL va rambursa 50% din suma totală achitată de UTILIZATOR. Rambursarea se poate face la fața locului sau prin transfer bancar.

 

4.12. Tariful pentru deteriorarea excesivă, furtul, pierderea sau distrugerea completă a bunului sau bunurilor rezervate naște obligația din partea UTILIZATORULUI și/sau a BENEFICIARULUI de a rambursa PRESTATORULUI următoarele sume:

 • A) 700 lei / SCHI
 • B) 700 lei / SNOWBOARD
 • C) 400 lei / CLĂPARI SAU BOOTS
 • D) 60 lei / BEȚE SCHI
 • E) 250 lei/ CASCĂ

 

4.13. Rezervările efectuate pe site sunt valabile în limita stocului disponibil. Orice rezervarea care nu poate fi onorată de PRESTATOR va fi adusă la cunoștința UTILIZATORULUI într-un termen de 3 zile de la momentul rezervării valabile.

 

4.14. În situația indicată la punctul 4.13, UTILIZATORUL are posibilitatea să accepte o alternativă din partea PRESTATORULUI sau să obțină rambursarea integrală a sumei achitate.

 

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 

5.1. PRESTATORUL se obligă să:

 • A) pună la dispoziția UTILIZATORULUI bunul/bunurile rezervate cu caracteristicile și în cantitățile indicate de UTILIZATOR în formularul de rezervare
 • B) să regleze bunul/bunurilor în conformitate cu indicațiile UTILIZATORULUI
 • C) să ofere alternative în situația în care bunul/bunurile rezervate de către UTILIZATOR nu sunt disponibile
 • D) să preia bunul/bunurile rezervate la finalul perioade de rezervare la centrul de închirieri SKILLS de pe strada Maramureșului, Nr. 2. , Cavnic, Maramureș cu excepția situației în care are loc o înțelgere între PRESTATOR și UTILIZATOR cu privire la un alt loc de preluare a echipamentelor
 • E) să verifice starea echipamentelor la finalul perioadei de utilizare, în momentul preluării de la UTILIZATOR și să notifice acestuia orice daună pe care o constantă pe loc.

 

5.2 Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de accidentări, vătămări, deces și/sau pagube materiale suferit de UTILIZATOR, BENEFICIAR sau TERȚI care au avut loc în legătură sau în urma utilizării oricărui bun/bunuri rezervate/închiriate de la PRESTATOR.

 

5.3. UTILIZATORUL și/sau BENEFICIARII rezervării se obligă să:

 • A) completeze toate datele necesare rezervării pentru sine cât si pentru orice BENEFICIAR și să citească termenii și condițiile prezentului contract
 • B) UTILIZATORUl răspunde pentru datele transmise PRESTATORULUI pentru sine și pentru orice alt BENEFICIAR cuprins in formularul completat
 • C) preia bunul/bunurile rezervate de UTILIZATOR în termenul indicat în contract
 • D) notifice într-una din formele prevăzute în acest contract imposibiltatea de ridicare la termen a bunului/bunurilor rezervate
 • E) să transmită PRESTATORULUI orice informații care ar modifica modul de reglaj al bunului/bunurilor
 • F) să utilizeze bunul/bunurile rezervate în conformitate cu destinația lor și cu modul normal de utilizare
 • G) să nu distrugă și/sau să nu altereze voluntar sau involuntar bunul/bunurile rezervate, utilizându-le într-un mod impropriu sau pe o suprafață care nu permite practicarea în condiții normale a sportului pentru care bunul/bunurile au fost concepute
 • H) să returneze bunul/bunurile la finalul perioadei de utilizare la centrul SKILLS de pe strada Maramureșului, Nr. 2., Cavnic, Maramureș sau în alt loc agreat de PRESTATOR până la ora indicată de PRESTATOR în starea în care bunul/bunurile au fost preluate
 • I) să nu le subînchirieze unei alte persoane
 • J) să plătească taxele pentru distrugere, furtul sau deteriorarea excesivă a bunului/bunurilor conform punctului 4.12.
 • K) să nu înstrăineze bunul/bunurile rezervate

 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care UTILIZATORUL și/sau BENEFICIARUL: – nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la pct. 5.3, din prezentul contract; – este declarat în stare de incapacitate de plată; – cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte prestatorului;

 

6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi în scris, imediat, înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

 

VII. FORŢA MAJORĂ

 

7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment de forţă majoră, aşa cum este definită de lege.

 

7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în cel mai scurt timp producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

 

7.3. Dacă în termen indicat la punctul 7.2. de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

 

VIII. NOTIFICĂRI

 

8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract sau dacă e transmisă prin e-mail pe adresa menționată în partea introductivă a prezentului contract.

 

8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

 

8.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.